Karya Ulama: Tuhfah al-ThullabKarya Ulama: Tuhfah al-Thullab


Tuhfah al-Thullab

Buku Tuhfah al-Thullab () atau judul lengkapnya Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab itu adalah mahakarya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H). Buku ini adalah deskripsi (sharah) Syekh al-Islam Zakariyya al-Anshari tentang sebuah karya yang diberi judul sendiri. Tahrir Tanqih al-Lubab (تحربر تنقيه اللباب)”.
Oleh karena itu kitab Tuhfah al-Thullab juga lebih dikenal sebagai kitab Sharh al-Tahrir.
Sedangkan Kitab Tahrir Tanqih al-Lubab juga merupakan ringkasan (mukhtashar) untuk Kitab tersebut Tanqih al-Lubab (تنقيه اللباب) Tanqih al-Lubab karya al-Imam Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin al-Hafizh Abdul Rahim al-‘Iraqi (762-826H), yang merupakan ringkasan kitab Imam Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al- Dhabi al-Mahamili al-Syafi’i (368-415H) berjudul al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi’ (Al-Lab dalam fiqh al-Syafi’i)
http://abusyahmin.blogspot.my/2013/01/al-lubab-fi-al-fiqh-al-syafii.html
Kepribadian dan keilmuan pengarang yang tinggi mengangkat posisi kitab Tuhfah al-Thullab sebagai rujukan fikih yang populer di kalangan ulama mazhab al-Syafi’i. Kitab ini telah diberi tafsir (hasyiah) oleh banyak ulama, antara lain;
1. Shihabuddin bin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (1069 H).
2. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syawbari al-Syafi’i (1069 H).
3. ‘Abdul Bar bin Abdullah al-Ajhuri (1072H), dengan karyanya “Minhah al-Ahbab bi Syarh Tuhfah al-Thullab
4. Syamsuddin Muhammad bin Dawud bin Sulaiman al-‘Inani (1098H), dengan karyanya “Fath al-Karim al-Wahhab ‘ala Syarh Tanqih al-Lubab“.
5. Hasan bin ‘Ali bin Ahmad al-Manthawi al-Mudabighi al-Syafi’i (1170H).
6. ‘Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi (1150-1227H), dengan bukunya “Hasyiah ‘ala Tuhfah al-Thullab bi Syarh. Tanqih al-Lubab”.
Sebagai catatan tambahan, selain Kitab Tuhfah al-Thullab karya Syekh al-Islam, Kitab al-Tahrir (Tahrir Tanqih al-Lubab) juga telah banyak disyariatkan oleh banyak ulama, diantaranya;
1. al-Imam Syamsuddin, Muhammad bin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli al-Munufi, yang dikenal dengan nama al-Syafi’i al-Shaghir (919-1004 H).
2. al-Imam Zaynuddin ‘Abdul Rauf bin’ Ali al-Munawi al-Syafi’i (1031H) dengan karyanya berjudul “Ihsan al-Taqrir bi Syarh al-Tahrir
3. Syekh Sadiq Habannakah al-Maidani dengan karyanya Sharh Tuhfah ath-Thullab bi Syarh Tanqih al-Lubab fiy Madzhab al-Syafi’i.
Buku Tuhfatut Thullab Syarh Tanqih al-Lubab Ini dapat diunduh di tautan berikut;

Leave a Comment